ปรัชญาโรงเรียน "การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและสังคม" คำขวัญประจำโรงเรียน "มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี" คติพจน์ "แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี"