ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดดอกไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 583 ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  0 2294 0796 มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 24776 ปัจจุบันมีนักเรียน 651 คน  
ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 49  คน  มีห้องเรียนทั้งหมด 24 ห้องเรียน