ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดดอกไม้ ตั้งอยู่เลขที่583ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120  โทรศัพท์ 0 2294 0796 มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน  โรงเรียนวัดดอกไม้เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลช่องนนทรี 5 (วัดดอกไม้) ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2477 เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 15 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร  เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ตัวอาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบเรือนปั้นหยา 2 ชั้น มีมุขในตัว ปลูกสร้างเมื่อพุทธศักราช 2477 สิ้นเงิน ค่าก่อสร้าง 985 บาท(เก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ขนาดอาคารเรียนกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ระเบียงกว้าง 2 เมตร หลังคามุงสังกะสีใช้ที่ดินของวัดดอกไม้ จำนวน 1 ไร่ 2 งาน

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2498 ได้เกิดเพลิงไหม้กุฎเสนาสนะสงฆ์ ทางวัดจึงให้ย้ายอาคารเรียนจากที่เดิมมาตั้งทางฝั่งด้านขวาของคลอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยทางวัดยกพื้นที่ให้ปลูกสร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 2 งาน

เปิดเรียนครั้งแรกมีจำนวน 91 คน โดยมี นายเฉลม สาธุ เป็นครูใหญ่คนแรก

วันที่ 1 เมษายน 2506 โอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ มีชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาลวัดดอกไม้

วันที่ 21 ธันวาคม 2514 โอนไปสังกัดเทศบาลนครหลวง คงใช้ชื่อเดิม

วันที่ 15 ธันวาคม 2515 โอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อโรงเรียนว่า

โรงเรียนวัดดอกไม้จนถึงปัจจุบัน

E-mail –watdokmai@yahoo.com

Website:www.watdokmaischool.ac.th

โรงเรียนวัดดอกไม้ในปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 867 คน ชาย 462 คน หญิง 405 คน ชั้นอนุบาล 200 คน ชาย 102 คน หญิง 98 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน  667 คน ชาย 360 คน หญิง 307 คน