ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดดอกไม้ ตั้งอยู่เลขที่583ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120  โทรศัพท์ 0 2294 0796 มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน  โรงเรียนวัดดอกไม้เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลช่องนนทรี 5 (วัดดอกไม้) ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2477 เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 15 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร  เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ตัวอาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบเรือนปั้นหยา 2 ชั้น มีมุขในตัว ปลูกสร้างเมื่อพุทธศักราช 2477 สิ้นเงิน ค่าก่อสร้าง 985 บาท(เก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ขนาดอาคารเรียนกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ระเบียงกว้าง 2 เมตร หลังคามุงสังกะสีใช้ที่ดินของวัดดอกไม้ จำนวน 1 ไร่ 2 งาน
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2498 ได้เกิดเพลิงไหม้กุฎเสนาสนะสงฆ์ ทางวัดจึงให้ย้ายอาคารเรียนจากที่เดิมมาตั้งทางฝั่งด้านขวาของคลอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยทางวัดยกพื้นที่ให้ปลูกสร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 2 งาน
เปิดเรียนครั้งแรกมีจำนวน 91 คน โดยมี นายเฉลม สาธุ เป็นครูใหญ่คนแรก
วันที่ 1 เมษายน 2506 โอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ มีชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาลวัดดอกไม้
วันที่ 21 ธันวาคม 2514 โอนไปสังกัดเทศบาลนครหลวง คงใช้ชื่อเดิม
วันที่ 15 ธันวาคม 2515 โอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อโรงเรียนว่า 
โรงเรียนวัดดอกไม้จนถึงปัจจุบัน
Website:www.watdokmaischool.ac.th
โรงเรียนวัดดอกไม้ในปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 710 คน ชาย 390 คน หญิง 320 คน