ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนวัดดอกไม้ มีขนาดพื้นที่ของโรงเรียน  7  ไร่  2 งาน เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลช่องนนทรี 5 (วัดดอกไม้) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2477  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 15 ตำบลช่องนนทรี  อำเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร  
เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  โดยตัวอาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบเรือนทรงปั้นหยา 2 ชั้น มีมุขในตัว ปลูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2477  ใช้งบประมาณในก่อสร้างทั้งสิ้น 985 บาท (เก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
ขนาดอาคารเรียนกว้าง 8 เมตร   ยาว  18  เมตร  ระเบียงกว้าง  2  เมตร  หลังคามุงสังกะสี ใช้ที่ดินของ
วัดดอกไม้  จำนวนพื้นที่  1  ไร่  2  งาน
   ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2498  ได้เกิดเพลิงไหม้กุฏิเสนาสนะสงฆ์  ทางวัดจึงให้ย้ายอาคารเรียนจาก
ที่เดิมมาตั้งทางฝั่งด้านขวาของคลองวัดดอกไม้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  โดยทางวัดยกพื้นที่ให้ปลูกสร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่ทั้งหมด  7  ไร่  2  งาน
   เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด 91 คน  โดยมี  นายเฉลิม  สาธุ  
เป็นครูใหญ่คนแรก
   วันที่ 1 เมษายน 2506  โอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ  มีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทศบาล
วัดดอกไม้”
   วันที่ 21 ธันวาคม 2514  โอนไปสังกัดเทศบาลนครหลวง  คงใช้ชื่อเดิม
   วันที่ 15 ธันวาคม 2515  โอนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน
วัดดอกไม้”  จนถึงปัจจุบัน