ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2565

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1 17 29 46
อนุบาล  2 34 24 58
รวมชั้นอนุบาล 51 53 104
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 27 25 52
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 37 35 72
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 48 45 93
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 46 22 68
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 42 33 75
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 46 39 85
รวมนักเรียนชั้นประถม 246 199 445

จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น

297

252

549