คณะผู้บริหาร

นางสาวสุภมาส สมอนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ จั่นนพรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา