คณะผู้บริหาร

นางสาวจันทรา โสมรังสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวาสนา ทองน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ จั่นนพรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน