ปฐมวัย

นางพรวิภา สำเภารอด
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวทองสุข อ่อนปัดนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุดารัตน์ ราชสีห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวอารียา จิราพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทิวาพร วรรณชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3