ปฐมวัย

นางพรวิภา สำเภารอด
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางเบญจพร บุญผง
ครู คศ.2

นางสาวทองสุข อ่อนปัดนา
ครู คศ.1

นางสาวอารียา จิราพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวทิวาพร วรรณชาติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ ราชสีห์
ครู คศ.1