กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลลิตา เสริมสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายธนัยนันท์ รุ่งเรืองสุขเจริญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ครูพิเศษ)

นางสาวรัชฎาภรณ์ ภักดีนอก
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรักสยาม ผุยคำภา
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3