กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลลิตา เสริมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรอุมา ศรีสายันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศรินรัตน์ ชูเกียรติ์ดิษกุล
ครู คศ.1