กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลลิตา เสริมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรอุมา ศรีสายันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศรินรัตน์ ชูเกียรติ์ดิษกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0