กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลลิตา เสริมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายธนัยนันท์ รุ่งเรืองสุขเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวรัชฎาภรณ์ ภักดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวรักสยาม ผุยคำภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3