กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลลิตา เสริมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรอุมา ศรีสายันต์
ครู คศ.3

นางสาวศรินรัตน์ ชูเกียรติ์ดิษกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีรัตน์ ขานหัวโทน
ครูผู้ช่วย