กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลลิตา เสริมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนัยนันท์ รุ่งเรืองสุขเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวรัชฎาภรณ์ ภักดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวรักสยาม ผุยคำภา
ครูผู้ช่วย