กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพรบูรณ์ จารีต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเฉลา กล้าหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิราภรณ์ โพธิ์ไพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกวินนา เดชาอภินันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3