กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพรบูรณ์ จารีต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเฉลา กล้าหาญ
ครู คศ.3

นางสาววิราภรณ์ โพธิ์ไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินนา เดชาอภินันท์
ครูผู้ช่วย