กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพรบูรณ์ จารีต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเฉลา กล้าหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิราภรณ์ โพธิ์ไพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกวินนา เดชาอภินันท์
ครูผู้ช่วย