กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพรบูรณ์ จารีต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางเฉลา กล้าหาญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิราภรณ์ โพธิ์ไพร
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกวินนา เดชาอภินันท์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3