กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพาวัลย์ จิรนันทวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฏฐนันท์ อัครวิทยานันท์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวยุพรรณี มูลดับ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3