กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฏฐนันท์ อัครวิทยานันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทิพาวัลย์ จิรนันทวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกิดารัตน์ แก้วทุมลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยุพรรณี มูลดับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3