กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฏฐนันท์ อัครวิทยานันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทิพาวัลย์ จิรนันทวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวยุพรรณี มูลดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3