กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฏฐนันท์ อัครวิทยานันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทิพาวัลย์ จิรนันทวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกิดารัตน์ แก้วทุมลา
ครู คศ.1

นางสาวยุพรรณี มูลดับ
ครูผู้ช่วย