กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนารีรัตน์ กว้างขวาง
ครู คศ.2

นางสาววาสนา แก้วพงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3