กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ ศิริมาตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนารีรัตน์ กว้างขวาง
ครู คศ.2

นางสาววาสนา แก้วพงค์
ครูผู้ช่วย