กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนารีรัตน์ กว้างขวาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา แก้วพงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายอนันตศักดิ์ แคว้นไทยสงค์
ครูผู้ช่วย