ครูพี่เลี้ยง

นางสุพลักษณ์ กงวงษ์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิภา สงวนภู่แก้ว
ครูพี่เลี้ยง

นางนนฐกร อมรเดชานันท์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสมทรง สายพุ่ม

นางสาวอรจิรา นวลจันทร์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3