เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุจิตตรา งามดี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน