เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอุบลวัลย์ ธีระกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน