กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอนก แสนเกียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.หญิง อุษณีย์ ดำรงพิพัฒน์กิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวคุณัญญา คูนาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1