กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุธาสินี ไสยสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรพรรณ อักษรพิมพ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธรรศพงศ์ จอมจิรโรจน์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.อรุพงษ์ รายพิมาย
ครู คศ.2