กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธรรศพงศ์ จอมจิรโรจน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(ครูพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุธาสินี ไสยสมบัติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรพรรณ อักษรพิมพ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2