กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรศพงศ์ จอมจิรโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุธาสินี ไสยสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ ร.ต.อรุพงษ์ รายพิมาย
ครู คศ.3

นางสาวอรพรรณ อักษรพิมพ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2