กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฐญา ทองโกย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุทธิวัลย์ แม้นเหมือน
ครู คศ.2

นางสาวชญานิศ คงแก้ว
ครู คศ.1