กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุทธิวัลย์ แม้นเหมือน
ครู คศ.2

นางสาวชญานิศ คงแก้ว
ครู คศ.1

นางพัดชา เอี่ยนวิไล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1