กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัดชา เอี่ยนวิไล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุทธิวัลย์ แม้นเหมือน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชญานิศ คงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(ครูพิเศษ)