กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัดชา เอี่ยนวิไล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุทธิวัลย์ แม้นเหมือน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชญานิศ คงแก้ว
ครู คศ.1