กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนารีรัตน์ กว้างขวาง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาสนา แก้วพงศ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนันตศักดิ์ แคว้นไทยสงค์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 (ครูพิเศษ)