กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิง อุษณีย์ ดำรงพิพัฒน์กิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ครูพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายเอนก แสนเกียง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ครูพิเศษ)