ปฐมวัย2

นางสาวอารียา จิรพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวทิวาพร วรรณาชาติ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2