กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ฉายแก้ว
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพัชราภรณ์ ศิรินอก
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชรี ทาปลัด
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 (ครูพิเศษ)