กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราภรณ์ ศิรินอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ฉายแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3