กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ฉายแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัชราภรณ์ ศิรินอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพัชรี ทาปลัด
ครูผู้ช่วย