กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราภรณ์ ศิรินอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ฉายแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3